Hiệp Sĩ (Knights of the Eucharist)

Age Group: 16 - 17         Number of Hiệp Sĩ: 24          Ngành Trưởng: Tr. Trami Nguyễn

The Knights of the Eucharist scarf is brown because it represents the brown soil of the Earth as well as the blood shed by the Vietnamese Martyrs that has soaked into our Motherland. Their response is Dấn Thân, which means to "evangelize." Youth in this age group are encouraged to serve others and practice the principles of charity and humility in their lives. In addition, youth are taught the importance of dedicating their lives to serve God via Living the Eucharistic Day. Throughout the year, their faith is consolidated through spiritual retreats, field trips, camps, and workshops.

Hiệp Hành Ca

Dưới bóng cờ nêu gương Người Hiệp Sĩ trung kiên.
Vì yêu Chúa ta nguyện Dấn Thân.
Mang Đức Tin chiếu dọi vào Đình Trời.
Mang mến yêu thắm gội vào lòng người.
Người Hiệp Sĩ sống gương anh hào.

Là Hiệp Sĩ cố gắng chiến đấu, cho nhà Đức Tin nêu gương cao trung,
ta nguyên hiến thân, cho Giáo Hội trường sinh.
Là Hiệp Sĩ, cố gắng chiến đấu, đem nguôn ủi an đi tôn non sông
công bình khắp nơi, cho Nước Việt trường tôn.

Dưới bóng cờ noi gương Mẹ Maria và các Thánh Tử Đạo Nước Nam.
Cho giáo dân sống đạo nhiệt thành.
Cho Quốc Dân thái bình và thịnh vượng.
Người Hiệp Sĩ xứng danh Anh Hùng.