History

The history of Đoàn Thánh Tâm

2005 - Đoàn Thánh Tâm was established at Our Lady of Lavang Parish in NE Portland on November 20th. It was the first VEYM chapter to be established in Oregon.

BTV: Tr. Kim Nguyễn (ĐT), Tr. Linh Nguyễn (Phó Nội Vụ), Tr. Đức Hoàng (Phó Ngoại Vụ), Tr. Qúy Nguyễn (PNH), Tr. Thủy Nguyễn (TQ), Tr. Quang Nguyễn (TK)

2006 - BTV: Tr. Vẫn Nguyễn (ĐT), Tr. Trí Bùi (Phó Nội Vụ), Tr. Quang Nguyễn (Phó Ngoại Vụ), Tr. Qúy Nguyễn (PNH), Tr. Thủy Nguyễn (TQ), Tr. Vân Lê (TK)

2007 - 2009 BTV: Tr. Quý Nguyễn (ĐT), Tr. Trung Đỗ (Phó Nội Vụ), Tr. Thắng Lê (Phó Ngoại Vụ), Tr. Vân Nguyễn (PNH), Tr. Nancy Nguyễn (TQ), Tr. Vân Lê (TK)

2009 - 2012 BTV: Tr. Qúy Nguyễn (ĐT), Tr. Trung Đỗ (PQT), Tr. Vân Anh Lê (PNH), Tr. Thắng Lê (TQ), Tr. Vân Lê (TK)

2012 - 2015 BTV: Tr. Mai Nguyễn (ĐT), Tr. Luân Nguyễn (PQT), Tr. Hoà Nguyễn (PNH), Tr. Nancy Nguyễn (TQ), Tr. Kim N. Nguyễn (TK)

2015 - 2018 BTV: Tr. Trung Đỗ (ĐT), Tr. Lâm Lê (PQT), Tr. Uy Lê (PNH), Tr. Nancy Nguyễn (TQ), Tr. Huy Lê (TK)

2018 - 2020 BTV: Tr. Thanh Tống (ĐT), Tr. Lâm Lê (PQT), Tr. Amy Lê (PNH), Tr. Michelle Nguyễn (TQ), Tr. Đăng Đinh (TK)


Cha Tuyên Úy Đoàn Thánh Tâm throughout the years:

Lm. Giusê Phêrô Vũ Hải Đăng Joseph

Lm. Giusê Đoàn Hoàng Khôi Anh

Lm. Batôlômeô Phạm Hữu Đạt

Lm. Giusê Nguyễn Văn Minh


Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.