History

The history of Đoàn Thánh Tâm

2005 - Đoàn Thánh Tâm was established at Our Lady of Lavang Parish in NE Portland on November 20th. It was the first VEYM chapter to be established in Oregon.

BTV: Tr. Kim Nguyễn (ĐT), Tr. Linh Nguyễn (Phó Nội Vụ), Tr. Đức Hoàng (Phó Ngoại Vụ), Tr. Qúy Nguyễn (PNH), Tr. Thủy Nguyễn (TQ), Tr. Quang Nguyễn (TK)

2006 - BTV: Tr. Vẫn Nguyễn (ĐT), Tr. Trí Bùi (Phó Nội Vụ), Tr. Quang Nguyễn (Phó Ngoại Vụ), Tr. Qúy Nguyễn (PNH), Tr. Thủy Nguyễn (TQ), Tr. Vân Lê (TK)

2007 - 2009 BTV: Tr. Quý Nguyễn (ĐT), Tr. Trung Đỗ (Phó Nội Vụ), Tr. Thắng Lê (Phó Ngoại Vụ), Tr. Vân Nguyễn (PNH), Tr. Nancy Nguyễn (TQ), Tr. Vân Lê (TK)

2009 - 2012 BTV: Tr. Qúy Nguyễn (ĐT), Tr. Trung Đỗ (PQT), Tr. Vân Anh Lê (PNH), Tr. Thắng Lê (TQ), Tr. Vân Lê (TK)

2012 - 2015 BTV: Tr. Mai Nguyễn (ĐT), Tr. Luân Nguyễn (PQT), Tr. Hoà Nguyễn (PNH), Tr. Nancy Nguyễn (TQ), Tr. Kim N. Nguyễn (TK)

2015 - 2018 BTV: Tr. Trung Đỗ (ĐT), Tr. Lâm Lê (PQT), Tr. Uy Lê (PNH), Tr. Phương Trần (TQ), Tr. Huy Lê (TK - 2018), Tr. Thanh Tống (TK - 201)

2018 - 2020 BTV: Tr. Thanh Tống (ĐT), Tr. Lâm Lê (PQT), Tr. Amy Lê (PNH), Tr. Michelle Nguyễn (TQ), Tr. Đăng Đinh (TK)


Cha Tuyên Úy Đoàn Thánh Tâm throughout the years:

Lm. Giusê Phêrô Vũ Hải Đăng Joseph

Lm. Giusê Đoàn Hoàng Khôi Anh

Lm. Batôlômeô Phạm Hữu Đạt

Lm. Giusê Nguyễn Văn Minh

Lm. Gioan Baotixita Ngô Khắc Dương