Ngành Thiếu Nhi - Febuary

Ngành Trưởng John Hoan Hoàng john.hoang@veym.net
Sinh Hoạt - Sunday 2:30pm - 4:00pm Thiếu Nhi Cấp 1 https://url.veym.net/dtt-tn1
Sinh Hoạt - Sunday 2:30pm - 4:00pm Thiếu Nhi Cấp 2/3 https://url.veym.net/dtt-tn2

Lesson Plans | Chương Trình Thăng Tiến  - Thiếu Nhi Cấp 1

Date Weekly Gospel Lessons
02/07/2021 Jesus Raises Up, Heals, Frees
MK 1:29-39
Morse Code
02/14/2021 TET BREAK NO TNTT
02/21/2021 Jesus Is Tempted
MK 1:12-15
Lễ Buộc, Lễ Trọng, Lễ Kính, và Lễ Nhớ
02/28/2021 Jesus is Transfigured
MK 9:2-10
Sự Khiêm Nhựờng – Modesty
Chúa Giêsu nhận phép rửa– Jesus is baptized

Lesson Plans | Chương Trình Thăng Tiến  - Thiếu Nhi Cấp 2/3

Date Weekly Gospel Lessons
02/07/2021 Jesus Raises Up, Heals, Frees
MK 1:29-39
Correctly translate a 10 Words
& more message
02/14/2021 TET BREAK NO TNTT
02/21/2021 Jesus Is Tempted
MK 1:12-15
What are the benefits of mass?
What are some examples of how we can receive the benefits of mass?
How do we make the most out of mass?
02/28/2021 Jesus is Transfigured
MK 9:2-10
Describe the 5 Precepts of the Church
How do we as Catholics fulfill them and why is it important that we do so?
VEYM Website https://veym.net/resources/curricula/